صفحه نخست عقاید (کلام) موسیقی از دیدگاه اسلام فصل سوم: سخنان علماء و دانشمندان اسلام در بارۀ مو...

فصل سوم: سخنان علماء و دانشمندان اسلام در بارۀ موسیقی

* از امام ابوحنیفه/ روایت است که فرمود: موسیقی از بزرگترین گناهانی است که ترک فوری آن واجب است.

اصحاب امام ابوحنیفه/ به تحریم شنیدن همه آلات موسیقی مانند نی، دف ( دایره ) حتی نواختن کمان ابراز نظر نموده فرموده‌اند: این معصیتی است که موجب فسق شده و شهادت فاعل آن مردود است.

چنانکه گفته‌اند: «شنیدن موسیقی فسق، و لذت‌بردن از آن کفر است».

* قاضی ابویوسف/ شاگرد امام ابوحنیفه/ در مورد خانۀ که از آن آواز آلات موسیقی شنیده شود سوال شد وی چنین فرمود: بر آن‌ها بدون اجازه داخل شو ( برای منع آنان ) زیرا نهی از منکر فرض است.

* امام مالک/ از موسیقی وشنیدن آن نهی نموده است و در جواب سوالی دربارۀ موسیقی و نواختن آلات آن فرمود: آیا انسان عاقل می‌گوید که موسیقی جایز است؟! در نزد ما فاسقان این عمل را انجام می‌دهند.

* از امام شافعی/ در مورد موسیقی سوال شد فرمود: «در آغاز زندیقان در عراق آن را به وجود آوردند تا مردم را از نماز و ذکر اللهأ مشغول سازند». چنانکه اصحاب امام شافعی به تحریم موسیقی ابراز نظر نموده‌اند.

* عبدالله پسر امام احمد/ می‌فرماید: از پدرم در مورد موسیقی سوال کردم فرمود: موسیقی نفاق را در قلب پرورش میدهد و من آن را عمل زشت می‌شمارم، سپس قول امام مالک/ را برایم فرمود که در نزد ما فاسقان آن را انجام می‌دهند.

عمربن عبد العزیز/ فرمود: موسیقی آغازش از شیطان و عاقبتش قهر و خشم رحمان است.

* حسن بصری/ فرمود: اگر در ولیمۀ موسیقی باشد آن دعوت باید پذیرفته نشود.

* قاسم بن محمد/ فرمود: موسیقی باطل است و هر باطل در دوزخ است.

* امام اوزاعی/ فرمود: در ولیمۀ که طبل وآلات موسیقی باشد داخل مشو.

* شیخ الإسلام ابن تیمیه/ می‌نویسد: در مذاهب چهارگانه همه آلات موسیقی حرام است و اختلافی در مورد آن وجود ندارد. سپس می‌افزاید: موسیقی در اوایل قرن‌های سه گانۀ فاضله نه در حجاز و نه در شام و نه در یمن و نه درخراسان ونه در مغرب و نه در عراق و نه در مصر وجود نداشت و هیچ فردی از مردمان زاهد و عابد به موسیقی و دف و کف زدن گوش فرا نداده اند، این چیز در اواخر قرن دوم رخ داد که علما برمنع آن شوریدند. و در جای دیگر می افزاید: آلات موسیقی شراب نفس‌هاست که اثر آن بر نفس‌ها بزرگتر از تأثیر شراب در اجسام است. و کسیکه به آن معتاد شده و از آن لذت می برد، به شنیدن قرآن مشتاق نمی‌باشد و به آن شادمان نمیشود.

*ابن القیم/ چنین می نگارد: موسیقی تعویذ زنا، شرک شیطان، وشراب عقل‌هاست. موسیقی از شنیدن قرآن باز می‌دارد و به سوی باطل تشویق می‌نماید چون نفس بشری به شهوت گرایش دارد و به بدی فرمان می‌دهد.

همچنان می‌افزاید: محبت قرآن و محبت موسیقی در قلب بنده یکجا نمی‌شود و سوگند به اللهأ که هرگز از شرک به اللهأ سلامت نماند کسی که با شنیدن آن عادت کرده است.