مشخصات کتاب

اسوه‌های راستین برای زن مسلمان
تأليف

احمد الجدع


ترجمه:

عبدالصمد مرتضوی