۸- استعانت:

الله تعالی می‌فرماید:

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ [الفاتحة: ۵].

«فقط تو را عبادت می‌کنیم و فقط از تو استعانت و کمک می‌جوئیم».

«باید دانست که مراد از استعانت جستن، کمک طلبیدن در اموری است که این امور را کسی جز الله تعالی نمی‌تواند انجام دهد. و یا ممکن است بر آورده کردن شی مطلوب در قدرت انسان باشد، ولی انسانی که از او استعانت جسته می‌شود در نزد شخص نباشد. مانند کسیکه دستش را بلند کرده و از شخصی که کیلو مترها از او دور می‌باشد طلب بر آورده کردن حاجتش را کند».

وهمچنین در حدیث امده است که رسول الله فرموده:

«إذا سألتَ فاسأل اللهَ، و إذا استْعَنت فاستعِن باللهِ». «هنگامی که چیزی خواستی، انرا از الله بخواه و هنگامیکه طلب کمک کردی، از الله تعالی طلب کن».