انواع توحيد

توحید به سه نوع تقسیم می‌شود:

۱- توحید ربوبیت

۲- توحید الوهیت

۳- توحید اسماء وصفات