س٩: آیا از زندگان استعانت جوئیم؟

ج٩: آری به آنچه دست رسی دارند زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ [المائدة: ۲]. «در نیکو کاری و تقوی با همدیگر همکاری کنید». و پیامبر ج می‌فرماید: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [۲۵]. «خداوند در صدد کمک بنده است تا لحظۀ که بنده در صدد کمک به برادرش باشد».

[۲۵] رواه مسلم ۴/۲۰٧۴ (۲۶٩٩) والبغوی في شرح السنة ۱/۲٧۳ (۱۲٧).