س٩: توحید اسماء و صفات چیست؟

ج٩: توحید اسماء و صفات عبارت از اثبات حقیقی آن صفاتی است برای خداوند که توسط آن خود را در قرآن ستوده و یا پیامبرش در احادیث صحیحه او را بدان صفات ستوده است بدون تاویل و تعطیل و تمثیل و تفویض مانند استواء بر عرش، و فرود آمدن خدا به آسمان دنیا، و دست بودن برای او و دیگر صفاتی‌که شایستۀ حال و کمال اوست، خداوند می‌فرماید: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ [الشوری: ۱۱]. «هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوای بینا است».

و پیامبر ج می‌فرماید: «ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا» [۱۴].

«خداوند هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید ( فرود آمدنی‌که شایستۀ حال و کمال اوست و به هیچ یک از مخلوقاتش شبیه نیست)».

[۱۴] رواه مسلم ۱/۵۲۱ (٧۵۸) والبخاری ۳/۲٩(۱۱۴۵) والبغوی في شرح السنة ۴/۶۶ (٩۴۸).