مشخصات کتاب

از قرآن و حدیث عقیده‌ات را بیاموز
تأليف:

محمد بن جمیل زینو


مترجم:

عبدالرب سید زاده