صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی فصل دوم
اقوال و افعالی که با توحيد منافات دار...

فصل دوم
اقوال و افعالی که با توحيد منافات دارد و به آن نقص وارد می‌کند

بخش اول: کسانی که با نگاه کردن از کف دست، فنجان و ستارگان می‌‌گویند: غیب می‌دانند.

بخش دوم: جادو، افسون و فال ‌گیری.

بخش سوم: پیشکش کردن قربانیها، نذور و هدایا برای مزارها، قبرها و تعظیم آنها.

بخش چهارم: حکم تعظیم مجسمه‌‌ها و نصب تندیس به قصد یاد بود.

بخش پنجم: حکم مسخره‌ کردن دین و اهانت به حرمات آن.

بخش ششم: حکمرانی به قوانینی که خداوند نازل نکرده.

بخش هفتم: ادعای حق قانونگذاری و حلال و حرام کردن.

بخش هشتم: منتسب نمودن خود به مذاهب الحادی و احزاب جاهلی.

بخش نهم: عقیده ماده ‌گرایی حیات و مفاسد آن.

بخش دهم: تعویذ و گره ‌بند.

بخش یازدهم: سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فریاد رسی از مخلوق.