ز- شرح‌های سنن ابن ماجه

ز- بر سنن ابن ماجه نیز شرح‌های نوشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- الدیباجه [۴۸۵] شرح سنن ابن ماجه، تألیف محمدبن موسی الدمیری (م ـ ۸۰۸).

۲- شرح ابراهیم [۴۸۶] بن محمد چلبی (م ـ ۸۴۱).

۳- مصباح الزجاجه [۴۸٧] علی‌ سنن ابن ماجه، تألیف جلال‌الدین سیوطی.

۴- کفایه الحاجه [۴۸۸] فی شرح ابن ماجه، تألیف ابوالحسن محمدبن عبدالهادی بندی (م ـ ۱۱۳۸).

[۴۸۵] کشف الظنون، کاتب چلبی، ج ۲، ص ۱۰۰۴. [۴۸۶] همان. [۴۸٧] همان. [۴۸۸] همان.