و- شرح‌های سُنن نسائی

و- بر کتاب سنن نسائی نیز شرح‌های نوشته‌اند ولی نسبت به شرح بقیۀ صحاح تعدادشان کم‌تر است و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- شرح شیخ سراج‌الدین عمربن علی‌بن الملقن [۴۸۳] الشافعی (م ـ ۸۰۴).

۲- زهر الربی [۴۸۴] علی المجتبی، تألیف جلال‌الدین سیوطی (م ـ ٩۱۱).

۳- حاشیه سندی، تأْلیف محمدبن عبدالهادی سندی (م ـ ۱۱۳۸).

[۴۸۳] کشف الظنون، حاج خلیفه، ج ۲، ص ۱۰۰۶. [۴۸۴] همان.