ه‍- شرح‌های سنن ترمذی

ه‍- بر کتاب سنن ترمذی نیز شرح‌هایی نوشته‌اند که عبارتند از: [۴٧٩]

۱- عارضه الاحوذی فی شرح صحیح الترمذی تألیف ابوبکر محمدبن عبدالله [۴۸۰] معروف به ابن العربی مالکی (م ـ ۵۴۳).

۲- العرف [۴۸۱] الشذی علی جامع الترمذی، تألیف سراج‌ الدین بن عمر رسلان یلقینی (م ـ ۸۰۵).

۳- قوت [۴۸۲] المغتذی علی جامع الترمذی، تألیف جلال‌الدین سیوطی (م ـ ٩۱۱).

۴- تحفه الاحوذی فی شرح جامع الترمذی، تألیف ابوالعلاء محمدبن عبدالرحمن مبارکفوری (م ـ ۱۳۵۳).

[۴٧٩] کشف الظنون، ج ۱، ص ۵۵٩. [۴۸۰] کشف الظنون، کاتب چلبی، ج ۱، ص ۵۵٩. [۴۸۱] همان. [۴۸۲] همان.