د- شرح‌های سُنن ابوداود

د- بر کتاب سنن ابوداود نیز شرح‌های متعددی نوشته شده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- معالم السنن [۴٧۴]، تألیف ابوسلیمان خطابی (م ـ ۳۸۸).

۲ و ۳- مرقاه الصعود [۴٧۵] الی سنن ابی‌داود، تألیف شیخ سیوطی و عون المعبود فی شرح سنن ابی‌داود، نیز تألیف شیخ سیوطی.

۴- عون المعبود [۴٧۶] علی سنن ابی‌داود، تألیف شرف الحق محمد اشرف صدیقی.

۵- عون المعبود [۴٧٧] شرح سنن ابی‌داود، تألیف حافظ شمس‌الدین ابن قیم جوزیه (م ـ ٧۵۱).

۶- بذل المجهود [۴٧۸] فی حلّ ابی‌داود، تألیف شیخ خلیل احمد بهارنفوری (م ـ ۱۳۴۶).

[۴٧۴] کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۰۰۴. [۴٧۵] همان. [۴٧۶] همان. [۴٧٧] همان. [۴٧۸] همان.