ج- شرح‌های صحیح مسلم

ج- بر کتاب صحیح مسلم شرح‌های متعددی نوشته شده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- الاکمال فی شرح [۴۶٩] مسلم بن الحجاج، تألیف قاضی عیاض (م ـ ۵۴۴).

۲- المنهاج فی شرح صحیح مسلم [۴٧۰] بن الحجاج، تألیف یحیی‌بن شرف‌الدین (نووی) ملقب به محی‌الدین (م ـ ۶٧۶) که بهترین شرح بر کتاب صحیح مسلم به شمار آمده است.

۳- الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج [۴٧۱]، تألیف جلال‌الدین سیوطی (م ـ ٩۲۳).

۴- منهاج الابتهاج [۴٧۲] فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، تألیف احمدبن محمد الخطیب القسطلانی (م ٩۲۳).

۵- فتح الملهم فی شرح صحیح مسلم [۴٧۳] تألیف محمد تقی عثمانی از علمای کراچی.

[۴۶٩] کشف الظنون، کاتب چلبی، حاج خلیفه، ج ۱، ص ۵۵٧ و ۵۵۸. [۴٧۰] همان. [۴٧۱] همان. [۴٧۲] همان. [۴٧۳] همان.