ب- شرح‌های صحیح بخاری

بر کتاب صحیح بخاری نزدیک به چهل شرح مفصل نوشته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- اعلام [۴۶۴] السنن فی شرح صحیح البخاری، تأْلیف ابوسلیمان احمدبن محمد خطابی (م ـ ۳۳۸).

۲- الکواکب الدراری [۴۶۵]، تألیف شمس‌الدین ‌محمدبن یوسف کرمانی (م ـ ٧۸۶).

۳- التلویح تألیف علاءالدین مغلطایی حنفی (م ـ ٧٩۶).

۴- فتح‌الباری [۴۶۶] فی شرح صحیح البخاری، تأْلیف زین‌الدین ابوالفرج شهاب‌الدین بغدادی مشهور به ابن رجب حنبلی (م ـ ٧٩۵).

۵- اللاّمع الصبیح، تألیف شمس‌الدین ابوعبدالله محمدبن عبدالدایم متوفی، (م ـ ۸۳۱).

۶- فتح الباری فی شرح صحیح [۴۶٧] البخاری، تألیف ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲، این شرح ـ به گفته‌ حاج خلیفه ـ از بزرگترین شروح صحیح بخاری به شمار می‌رود، این کتاب دارای مقدمه مفصل و مهمی در باب تاریخ و علوم حدیث است که «هدی الساری» نام دارد.

٧- عمده القاری فی شرح صحیح البخاری، تأْلیف بدرالدین ابومحمد محمودبن احمد عینی (م ـ ۸۵۵).

۸- التوشیخ فی شرح الجامع الصحیح، تألیف جلال‌الدین سیوطی (م ـ ٩۱۱).

٩- ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری [۴۶۸] تألیف احمدبن محمد شافعی قسطلانی (م ـ ٩۲۳).

۱۰- لامع الدراری علی جامع البخاری، فقیه محدث کنکوهی قرن سیزدهم.

[۴۶۴] کشف الظنون، کاتب چلبی، حاج خلیفه، ج ۱، ص ۵۴۵ و ۵۴۶ تا ۵۵۴. [۴۶۵] همان. [۴۶۶] همان. [۴۶٧] همان. [۴۶۸] همان.