اعتبار چیست؟

اعتبار عبارت است از تلاش و کنجکاوی علمای محدث در کتاب‌های جامع و کتاب‌های مسند تا تحقیق کنند که آیا برای حدیث (فرد نسبی) متابع هست یا خیر.