ب: علم الحدیث درایتی

۱- تعریف: علوم الحدیث درایتی رشته قواعدی است که از احوال روایت کننده (راوی) و از خصوصیات روایت شده (مروی) و همچنین کیفیت و کمیت زنجیرۀ روایت‌ها (سند) کلاً از حیث رد و قبول بحث می‌کند [۱۳۴].

۲- موضوع: موضوع علم الحدیث درایتی عبارت است از «راوی» روایت‌کننده و «مروی» روایت‌‌ شده [۱۳۵].

۳- فایده: فایدۀ علم الحدیث درایتی اطلاع و آگاهی از قوانینی است که می‌توان بوسیله آن مقبول و مردود را از روایت‌هایی که به پیامبر ج نسبت داده شده‌اند بخوبی تشخیص داد [۱۳۶].

[۱۳۴] شرح بر کوی ص ٧، مصطلح الحدیث ص ۲ و قواعد فی علوم الحدیث ص ۲۲. [۱۳۵] شرح بر کوی ص ٧ و مصطلح الحدیث ص ۲. [۱۳۶] نزهه النظر عسقلانی ص ۸، مصطلح الحدیث ص ۳.