دورۀ تدوین معاجم

معاجم «جمع معجم» کتابی است که در آن احادیث به ترتیب صحابی‌ها یا اساتید یا شهرها نوشته شود و غالبا ترتیب الفبا نیز در آنها رعایت می‌شود و طبرانی (متوفای ۳۶۰) نخستین دانشمندی بود که به تدوین معجم اقدام نمود و معجم کبیر و اوسط و صغیر را تدوین کرد.