صفحه نخست حدیث و سنت کلید حدیث شناسی دوره تدوین کتاب‌های صحاح

دوره تدوین کتاب‌های صحاح

کتاب‌هایی که تا آن زمان تدوین شده بودند اضافه بر احادیث صحیح بر احادیث حسن و ضعیف هم مشتمل بودند و حدیث ضعیف عبارت بود از [۱۱۶] مرسل، منقطع، معضل، مدلس و معلل، مضطرب، مقلوب، شاذ، منکر، متروک [۱۱٧]. و کتابی که مؤلف آن تضمین کرده باشد که فقط احادیث صحیح را در آن کتاب جمع‌آوری نماید وجود نداشت و بهمین جهت اسحق [۱۱۸] بن راهویه امام حدیث و استاد بخاری بشاگردان خود می‌گفت «لوجمعتم كتابا مختصراً لصحیح سنّة رسول الله» ینی چه خوب بود اگر کتاب مختصری شامل احادیث صحیح پیامبر خدا ج را جمع می‌کردید، بخاری متولد ۱٩۲ گوید این سخن در قلب من تأثیر کرد و تمام تلاش و کوشش خود را برای جمع‌آوری احادیث صحیح مصروف نمودم.

[۱۱۶] علوم الحدیث صبحی صالح ص: ۱۶٧ تا ۲۱٧. [۱۱٧] علوم الحدیث صبحی صالح ص: ۱۶٧ تا ۲۱٧. [۱۱۸] قواعد التحدیث ص: ٧۱ بنقل ابن حجر علم الحدیث ص: ۴٩.