موطا امام مالک

امروز از مجموع این کتاب‌ها، کتاب موطا در دسترس همۀ دانشمندان می‌باشد و سیوطی در تنویر الحوالک بنقل از ابهری می‌گوید: «تمام احادیث [۱۰۳] و آثار و روایاتی که در کتاب موطا از پیامبر ج و صحابه و تابعین نقل شده یکهزار و هفتصد و بیست فقره می‌باشد که شامل ششصد حدیث مسند و دو صد و بیست و دو حدیث مرسل و ششصد و سیزده حدیث موقوف و اقوال تابعین یکصد و هشتاد و پنج فقره می‌باشد» [۱۰۴].

امام مالک موطا را در میان چهل هزار حدیث برگزیده [۱۰۵] است و در زمان امام مالک نیز دارای چنین اهمیتی بوده است که منصور خلیفه عباسی تصمیم گرفت که با اجازۀ امام مالک موطا را کتاب عموم مسلمانان در جهان اسلام معرفی نماید، اما امام مالک مانع شد و گفت: مردمان دیگر نیز احادیث را جمع‌آوری نموده‌اند و بر چیزهایی اطلاع پیدا کرده‌اند که ما از آنها اطلاع پیدا نکرده‌ایم و امام شافعی در مقایسۀ موطا با کتاب‌های دیگر از احادیث گفته است: من هیچ کتابی را سراغ ندارم که به اندازه کتاب امام مالک صحت و صواب در آنها وجود داشته باشد [۱۰۶].

[۱۰۳] تنویر الحوالک سیوطی بنقل علم الحدیث – کاظم شانه‌چی ص: ۳۵. [۱۰۴] تنویر الحوالک سیوطی بنقل علم الحدیث – کاظم شانه‌چی ص: ۳۵. [۱۰۵] علم الحدیث مدیر شانه‌چی ص: ۳٧. [۱۰۶] الباعث الحثیث ص: ۳۰۱ و ۳۱.