صفحه نخست حدیث و سنت کلید حدیث شناسی حدیث در عصر خلافت علی مرتضی

حدیث در عصر خلافت علی مرتضی

علی مرتضی در عصر خلافت خود نه تنها از روش عمر فاروق دربارۀ روایت احادیث انتقاد ننمود بلکه در خطبه ۲۱٩ نهج‌البلاغه ضمن بیان صفات پسندیدۀ فاروق که فرموده: «وأقام السنّة» این روش را کاملاً تأئید نموده است.

علی مرتضی با فرهنگ وارداتی و روایت‌های اهل کتاب بشدّت مبارزه می‌کرد و سعید بن مسیب نقل کرده که علی مرتضی فرمود هرکس باستناد روایت‌های اهل کتاب قصه نادرست داود و اوریا را نقل کند او را یکصد و شصت تازیانه می‌زنم [٧۳].

برخی شایع کرده بودند که علی مرتضی کتاب مخصوصی از احادیث در نزد خود دارد که فقط او و خانوادۀ او باین کتاب دسترسی دارند ولی علی مرتضی در پاسخ ابی جحیفه [٧۴] این شایعه را بشدت رد کرد و گفت غیر از این صحیفه «یک برگ نوشته شده» چیزی در دسترسی ندارم و ما در بحث صحایف در همین مقدمه به تفصیل این مطلب را از صحیح بخاری نقل نمودیم [٧۵].

[٧۳] تفسیر کبیر ج ۲۶ ص: ۱٩۲. [٧۴] ارشاد ساری شرح صحیح بخاری ج ۱ ص: ۲۰۳، ۲۰۴. [٧۵] ارشاد ساری شرح صحیح بخاری ج ۱ ص: ۲۰۳، ۲۰۴.