صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا عاشورا در عهد فاطمی‌ها

عاشورا در عهد فاطمی‌ها

دولت فاطمی‌ها در سال ۳۵۸ هجری در مصر و مغرب عربی پا گرفت، این دولت شیعه مذهب توجه و اهتمام خاصی به روز عاشورا داشت تا بتواند مصالح سیاسی خود را از این راه تأمین نماید و مردم را بخود جلب کند، لذا اعلان می‌کردند که روز عاشورا روز عزاداری و نوحه سرایی و اظهار غم و ماتم است، شیعیان در زیر سایۀ این دولت توانستند نفس آرامی بکشند و مراسم مذهبی خویش را هر طوریکه می‌خواهند اجرا نمایند، فاطمی‌ها از سال ۳۶۲هجری تا زوال دولت شان در سال ۵۶۷ هجری مراسم عاشورا و غیره را تجلیل می‌نمودند، درین روز بازارها تعطیل می‌گردید و مردم لباس کهنه بتن می‌نمودند و به گریه و ناله و فغان می‌پرداختند، آنها به بازارها و خیابانها می‌آمدند، ظرفها را می‌شکستند، مشک‌های آب را پاره می‌نمودند، مردم را از صدقه و خیرات جز برای عزاداری منع می‌کردند و قاتلین حسینس را دشنام می‌دادند[۸۲] .