فضیلت روز عاشورا

روز عاشورا روز مبارک، باعظمت و دارای فضیلت‌های بی شماری است که روزه گرفتن درین روزخجسته میان همه پیامبران پیشین معروف و مروج بوده است. نوح ÷ بخاطر بجا آوردن شکر خداوند که او را از قومش نجات داد این روز را روزه می‌گرفت. همچنین موسی÷ اینروز را روزه گرفته است تا شکر خداوند را بخاطر نجات یافتنش از فرعون و قومش بجا آورد، چنانکه یهود اینروز را روزه می‌گیرد و نصاری اینروز را باعظمت می‌شمارند، قریش نیز احترامی ویژه به این روز داشتند لذا پوشش کعبه در روز عاشورا صورت می‌گرفت و اینروز را روزه نیز می‌گرفتند، به همین منظور پیامبر بزرگ اسلام ص روز عاشورا را گرامی می‌داشت و در انتظار رسیدن اینروز میمون می‌بود. از ابن عباس ب روایت است که می‌فرماید: «من پیامبر خدا ص را ندیدم که روزه ای را بر دیگر روزه‌ها بهتر بشمارد و در جستجوی آن باشد، مگر روزۀ عاشورا و این ماه: یعنی ماه رمضان»[۵۰] .

به این معنی احادیث زیادی روایت شده است که همه دلالت بر فضیلت روزه گرفتن عاشورا بعد از ماه رمضان می‌کند، لذا آنحضرت ص به روزه گرفتن عاشورا مداومت می‌نمود، از حفصه ب روایت است که پیامبر ص چهار چیز را هیچگاه ترک نمی کرد: روزۀ عاشورا، روزۀ ده روز ذی الحجه، روزۀ سه روز از هرماه و دو رکعت نماز قبل از چاشت»[۵۱] .

روزۀ روز عاشورا گناهان سال گذشته را محو می‌کند چنانکه از أبی قتاده روایت است که از رسول خداص در مورد روزۀ عاشورا پرسیده شد آنحضرت ص در جواب فرمود: «گناهان سال گذشته را محو می‌کند»[۵۲] . و مراد از محوگناهان همانا گناهان صغیره است، اگر گناه صغیره نداشته باشد پس امید است از گناهان کبیره اش کاسته شود، اگر گناه کبیره نیز نداشت پس مرتبه و مقام این مؤمن ارتقا می‌یابد[۵۳] .

ملا علی قاری در مرقاة از امام حرمین نقل می‌کند که پاک کنندۀ گناهان صغیره است، و از قاضی عیاض نقل می‌کند که نظر اهل سنت درین مورد همانا صغائر است اما گناهان کبیره به توبه یا رحمت خداوندی محو می‌گردد[۵۴] .

اما آنچه بر سر زبانهای بعضی مردم در مورد فضیلت روز عاشورا می‌باشد دروغ و بهتان محض است مثلاً گفته‌اند: آدم ÷ در این روز آفریده شده است و در این روز داخل بهشت گردید، ودرین روز خداوند عرش، کرسی، آسمانها زمین، آفتاب، مهتاب، ستارگان و بهشت را آفریده است، و یا اینکه گفته‌اند درین روز ابراهیم÷ و عیسی÷ آفریده شده‌اند و یا اینکه ادریس ÷ بالا برده شد و یا به سلیمان ÷ پادشاهی زمین سپرده شد، و چشمان یعقوب÷ بینا گردید، و ایوب÷ از مرض شفا یافت و امثال اینها همه نادرست است، بعضی‌ها از پاداش نماز خواندن در این روز صحبت می‌کنند، یا از فراخی روزی و نفقه بر اهل و عیال و سرمه نمودن و عطرپاشیدن و حنا گذاشتن و پختن حبوبات در این روز صحبت می‌نمایند که همه ساختگی و افترا بوده و بر هیچ دلیلی استوار نیست.

ولی سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که از پیامبر ص در مورد روزۀ عرفه روایت شده است که گناهان دو سال را محو می‌کند چنانکه می‌فرماید: «امیدوارم که خداوند روزۀ روز عرفه را سبب محو شدن گناهان یک سال قبلش و یک سال بعدش قرار دهد و امیدوارم که خداوند روزۀ عاشورا را سبب کفارۀ گناهان سال گذشته قرار دهد»[۵۵] .

ظاهر این حدیث اینست که روز عرفه افضل و بهتر از روز عاشورا است. بعضی علما درین مورد چنین گفته‌اند: حکمت در فضیلت روز عرفه بر روز عاشورا آنست که عرفه روز محمدی است، یعنی روزه گرفتن این روز مختص به امت محمدص است و عاشورا روز موسوی است و پیامبرمان ص افضل ترین پیامبران (علیهم السلام) است لذا یک روزش محوکنندۀ گناهان دو سال می‌باشد[۵۶] .