صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا نوع سوم: روزه گرفتن نهم و دهم و یا دهم با یازده...

نوع سوم: روزه گرفتن نهم و دهم و یا دهم با یازدهم ماه محرم

دلیل این نوع حدیث ابن عباس ب است که آنحضرت ص در مورد روزۀ عاشورا فرموده است:

اینروز «عاشورا» را روزه بگیرید و یک روز قبلش و یا یک روز بعدش را نیز روزه بگیرید و با یهود مشابهت اختیار نکنید»[۴۵] . ابن همام می‌نویسد: گرفتن روزه عاشورا مستحب است همچنین روزه گرفتن یک روز قبل و یا یک روز بعدش نیز مستحب است، زیرا روزۀ منفرد عاشورا مکروه است چون مشابهت با یهود می‌باشد[۴۶] . روزه گرفتن نهم محرم از سه نگاه مطلوب است:

۱- احتیاط در روز عاشورا ۲- از روزهای دهۀ اول ماه محرم است ۳- و از روزهای ماه حرام بشمار می‌رود.

روزه گرفتن دهم محرم نیز ازسه نگاه مطلوب می‌باشد:

۱- اینکه روز عاشوراست ۲- از روزهای دهۀ اول ماه محرم است. ۳ - از جملۀ روز‌های ماه حرام می‌باشد.

و روزه گرفتن یازدهم محرم از دو نگاه مطلوب می‌باشد:

۱- احتیاط نمودن در روز عاشورا. ۲- از روزهای ماه حرام بشمار می‌رود[۴۷] .

[۴۵] ـ شرح معاني الآثار از طحاوي ۲/۷۸. [۴۶] ـ شرح فتح القدير ۲/۳۰۲ ومرقاة ۴/۲۸۸. [۴۷] ـ فتح العلام از جردانى ۳/۴۱۸.