انواع روزۀ عاشورا

علما روزۀ روز عاشورا را به چهار نوع تقسیم نموده‌اند که از قرار ذیل می‌باشد[۳۸] :

نوع اول: روزه گرفتن نهم، دهم و یازدهم محرم.

نوع دوم: روزه گرفتن نهم و دهم محرم.

نوع سوم: روزه گرفتن نهم و دهم یا دهم با یازدهم محرم.

نوع چهارم: روزه گرفتن دهم محرم.

[۳۸] ـ مجلة البلادـ ابوتراب ظاهري عدد ۸۳۵۱ محرم ۱۴۰۷هـ صـ۵.