عاشورا در لغت

روز دهم ماه محرم را عاشورا گویند، زیرا عدد ده را در عربی عشر می‌گویند و این کلمه به چند لفظ مختلف در کتابهای لغت عربی ذکر شده است مانند عاشوراء - عشوراء - عاشورا - عشورا- عاشور بر وزن هارون[۱۱] در بعضی از کتاب‌های قاموس عربی، عاشورا روز نهم محرم را نیز گفته‌اند[۱۲] و علمای لغت در اصل کلمۀ عاشورا اختلاف دارند، بعضی می‌گویند عاشورا کلمۀ عربی است و بعضی دیگر عاشورا را کلمۀ عبرانی خوانده‌اند[۱۳] .

[۱] ـ بخاري ۲/۳۱۶. [۲] ـ مسلم ۲/۸۰۷. [۳] ـ بخاري ۲/۵۲. [۴] ـ مسلم ۲/۸۲۲. [۵] ـ ترمذي ۳/۱۲۵. [۶] ـ ترمذي ۳/۱۱۳. [۷] ـ مسلم ۲/۸۱۹. [۸] ـ مسلم ۲/۸۲۱. [۹] ـ بخاري ۲/۵۰. [۱۰] ـ مسلم ۲/۸۱۹. [۱۱] ـ المصباح المنير ص۱۵۶، دايرة المعارف بستاني ۱۱/۴۴. [۱۲] ـ لسان العرب ۴/۵۶۹، و القاموس المحيط ص ۵۶۵. [۱۳] ـ دائرة المعارف بستاني/۱۱/۴۴۵ والآثار الباقية از البيروني ص ۳۳۰.