مشخصات کتاب

خویشاوندی بین صدیق و صادق
تأليف:

اسحاق دبیری