مشخصات کتاب

نماز و حكم تارك آن
تأليف

محمد صالح المنجد


ترجمه:

عبدالله دارابی


ویراستار:

ناصر پیری