جواني آن حضرتس:

حضرت خالدس در محیطی پرورش یافتند که درآن اسپ سواری وشمشیر زنی و غیره رواج داشت اما با وجود این ذکر و اذکار الهی کم بود.

مطابق با روایات مشهور حضرت خالدس در جوانی دلیر و صاحب فکر و تدبر بودند در زمانی که به جوانی رسیدند از جوانان منتخب قریش بشمار می‌آمدند.

ابن عساکر می‌نویسد: یکبار در کودکی حضرت عمرس با حضرت خالدس کشتی گرفتند که در حین این کشتی پای حضرت عمرس شکست، و ایشان مدت طولانی بعد از معالجه بهبود یافتند. و همچنین درباره شکل و شمایل مبارکشان می‌نویسد که بر چهره خالی داشتند و اندامی استوار و سینه‌ای گشاده شمایل ایشان را می‌آراست .از این واقعه قدرت جسمانی زیاد حضرت خالدس هویدا است .