تربيت و كودكي:

مطابق با رسوم عرب پرورش حضرت خالدس نیز خارج از مکه، در اطراف دهات و روستاها صورت گرفت. در محیطی که ایشان پرورش می‌یافتند شمشیربازی و مبارزات جنگجویانه از سرگرمی‌های آنها بود. ایشان از همان کودکی دلیر و دارای اندیشه و انسان باهوش بودند.