فرزندان سلمان س

ابن جوزی س در کتاب صفة الصفوة، از ابوبکر بن ابوداود نقل می‌کند که: سلمان س دارای سه دختر بوده که یکی از آنها در اصفهان و بقیه در مصر زیسته‌اند.