صفحه نخست تاریخ اسلام زندگینامه سلمان فارسی رضی الله عنه باخبر شدن سلمان از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر ز...

باخبر شدن سلمان از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زمان

سلمان س از آن‌جا به شهر عموریّه [۵] رفت، و در خدمت آن دانشمند راهب ماند و در کنار کسب علم و معرفت، اموال بسیاری نیز به دست آورد، تا بالأخره أجل آن دانشمند نیز فرا رسید و رحلت کرد. امّا قبل از این که بمیرد سلمان را از تحریف کتب سماوی و گمراه شدن همه‌ی مردم بر روی زمین خبر داد و به او گفت که: هیچ شخصی را سراغ ندارد که هم عابد باشد و هم نسبت به احکام دین مسیح بسیار آگاه باشد و در پایان سخنانش نیز او را از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زمان ص در دیار عربستان آگاه ساخت و به او گفت: آن پیامبر از شهر خود (مکه) به نخلستانی که میان دو کوه قرار گرفته (مدینه) هجرت خواهد کرد و آن پیامبر تابع حضرت ابراهیم÷ می‌باشد.

او به سلمان گفت: پیامبر آخر زمان، سه نشانه دارد:

۱- صدقه قبول نمی‌کند.

۲- هدیه را قبول می‌کند.

۳- میان دو شانه‌ی او مهر نبوت وجود دارد.

حال تو اگر می‌توانی خودت را به آن سرزمین برسان.