صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین آیات و احادیثی در بیان فضایل حضرت عثمان

آیات و احادیثی در بیان فضایل حضرت عثمان

آیاتی که مشتمل بر فضایل صحابة کرام بالخصوص مهاجرین و انصار است همة آن‌ها شامل حال حضرت عثمان نیز هست. زیرا آن جناب از اولین مهاجرین است و در آیه تمکین این مضمون وارده شده:

اگر شخصی از مهاجرین خلیفه شود خلافت او مورد پسند خدا خواهد بود و در زمان خلافت خود کارهای را انجام می‌دهد که مورد پسند خدا باشد. نیز آیه اظهار دین که فتح فارس و روم را مقصد بعثت رسول خداج قرار داده و از آن آیه، فضیلت حضرت عمر فاروقس نیز ثابت گشت. (زیرا مقصد بعثت به دست ایشان به پایة تکمیل رسید). حضرت عثمان هم در این فضیلت سهیم‌اند زیرا تکمیل فتح فارس و روم به دست ایشان انجام یافت. مطالعه رسایلی که بنده در تفسیر آیات خلافت نوشته‌ام در این باره کافی است.