قسمت اول:

مردم همدان سرکشی و طغیان کردند، این سرزمین بوسیله حضرت مغیرة بن شعبهس سرکوب و فتح گردید. مردم ری نیز علم طغیان برافراشتند، امّا اسلام بار دیگر بوسیله حضرت ابو موسی اشعریس و حضرت براء بن عازبس غالب شد. در اسکندریه هم آتش شرارت و بغاوت شعله‌ور شد. اما با سعی و کوشش حضرت عمرو بن عاصس این شهر نیز فتح گردید. اهالی آذربایجان هم خیانت کردند. امّا به وسیلة کوشش‌های ولید بن عقبهس باز مسلمانان بر آنجا تسلّط یافتند. و نقاط همجوار آذربایجان نیز فتح شدند. ارمنستان هم فتح شد.

این فتوحات حضرت عثمانس نظیر خدمت قتال مرتدین بود که بوسیله حضرت ابوبکرس انجام یافت. اگر مساعی او به کار نمی‌رفت، و این شورش‌ها و طغیان‌ها خاموش نمی‌شدند، خدا می‌داند که عاقبت کار چه می‌شد!؟