صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین فتوحات عهد خلافت حضرت عثمان

فتوحات عهد خلافت حضرت عثمان

در عهد خلافت ایشان دو نوع فتوحات نصیب مسلمانان شد. اول آن ممالکی که در عهد حضرت فاروق اعظمس فتح شده و بعداً سرکشی کردند. بار دیگر در زمان حضرت عثمانس مجدّداً فتح شدند. دوم ممالک جدیدی که در آن‌ها جهاد برپا شده تحت تصرّف مسلمانان درآمده‌اند. در اینجا از هردو نوع فتوحات تذکرة مختصری به طور نمونه بیان می‌شود.