فتح شام و روم

فتوحات شام و روم مانند فتوحات عراق است. از سال ۱۴ هجری حضرت فاروق اعظمس نظر خود را به سوی شام و روم معطوف داشتند و تا سال ۲۲ هجری آن را تکمیل کردند. وقایع عجیب، غریب و تاییدات غیبی هر روز در این فتوحات هم پدید می‌آمد. در بعضی مواقع جنگ به وقوع می‌پیوست و بعضی از بلاد بدون جنگ به تصرف مسلمین درمی‌آمد. بیت المقدس بدین نحو بدون جنگ به تصرف مسلمین در آمد. زیرا علمای یهود و نصارا گفته بودند که عمرو بن العاص بیت المقدس را نمی‌تواند فتح کند زیرا سیره و حلیه فاتح بیت المقدس در کتب ما به گونه‌ای نوشته شده است که با عمرو بن العاصس منطبق نمی‌گردد. عمرو بن العاصس حضرت فاروق اعظمس را از این ماجرا مطلع نمودند. آنگاه حضرت عمر عازم بیت المقدس شد و قتی به بیت المقدس رسید مسیحیان با مشاهده و ملاقات او فوراً در را گشودند و اظهار داشتند: این همان شخص است. ایشان در بیت المقدس در محل حضرت «جابیه» درباری تشکیل داد که تمام افسران قشون در آن شرکت داشتند آنگاه احکام و شعائر اسلام را به طور کامل اعلان فرمود. مصر، اسکندریه، حلب، اهواز، آذربایجان و غیره هم با معرکة بزرگی فتح شدند و فتوحات خراسان و قسطنطنیه هم آغاز شد و در زمان حضرت عثمان تکمیل گشت.

سر انجام، وعدة خداوند متعال به دست حضرت فاروق اعظمس ایفا شد و دین حق بر تمام ادیان غالب آمد و سرزمین تمام قدرت‌های بزرگ به تصرف مسلمانان درآمد و بر روی زمین هیچ قدرت و نیرویی که بر مسلمانان فایق آید، باقی نماند. «والحمد لله أولا وآخرا».