سنّت نبوی یا مسائل دینی

در زمان اصحاب کرام، علم فقه علم مستقلی نبود، همین مسائل دینی که فقه نامیده می‌شود و یا از آن به حدیث تعبیر می‌شود، وجود داشت. این علم را نیز حضرت عمر فاروقس توسعه داد و در این رابطه بزرگ‌ترین کاری که انجام داد این بود که بر اثر برنامه‌ریزی و انتظام خاص ایشان، کسی نمی‌توانست چیزی را اشتباهاً به پیامبر اکرمج منسوب نماید و در دین افتراپردازی شود. به همین علّت حضرت معاویهس در زمان خویش حکم داده بود که کسی که غیر از احادیث رایج زمان حضرت عمر قاروقس روایت دیگری را ارائه دهد مورد مجازات قرار خواهد گرفت.