صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین خدمات دینی حضرت فاروق اعظم...

خدمات دینی حضرت فاروق اعظمس:

حضرت فاروق اعظمس ظرف ده سال خلافت خویش، چنان به تبلیغ و تعلیم دین پرداخت که اگر کسی دارای چشم بصیرت باشد، می‌گوید که کسی دیگر در ظرف بیست سال هم نمی‌توانست چنین خدماتی انجام دهد. در واقع، ایشان در میان پیامبرج و امّتش جهت تبلیغ دین بزرگ‌ترین واسطه و وسیله بودند. در دین مهم‌تر از هرچیز قرآن مجید است پس از آن سنّت نبوی. یعنی اقوال و افعال و احوال آنحضرتج. در رابطه با مسائل دینی، ذیلاً نمونه‌هایی از خدمات ارزنده فاروق اعظمس در این باره ذکر می‌شوند: