غزوة خیبر

در این غزوه، فرماندهی جناح راست لشکر به عهدة ایشان بود و در این نبرد هر شب یکی از اصحاب کرام وظیفة نگهبانی را انجام می‌داد. در آن شب که نوبت به ایشان رسید، یک یهودی را اسیر کره، نزد آنحضرتج آورده و با جستجو از او، همة احوال خیبر آشکار شد و کسب این اطلاعات، بزرگ‌ترین عامل فتح خیبر قرار گرفت. ایشان هم یک روز جهت فتح قلعة خیبر اعزام گردیدند، اگرچه فتح قلعه میسر نشد، اما شکی نیست که بسیاری از نیروهای یهود نابود شدند.