غزوة خندق

در این غزوة، حفظ ناحیه‌ای به ایشان تفویض شده بود چنانکه بعداً به رسم یادگار در آنجا مسجدی به نام او ساخته شد.