غزوة بدر

بزرگ‌ترین کاری که در این غزوه انجام داد این بود که در میدان کار زار، دایی خویش «عاصم بن هشام» را به دست خود نابود ساخت. مردم قصد قتل حضرت عباس عموی آنحضرتج که در این نبرد، با کفّار همراه بود و نهایتاً در جمع اسرای بدر گرفتار شده بود را داشتند، امّا حضرت عمرس این عمل را خلاف مزاج مقدّس آنحضرتج دانسته، از ایشان کاملاً حمایت کردند.

غیر از عباس نسبت به بقیة اسرای بدر، حضرت فاروق رأی به کشتن دادند و فرمودند: هر مسلمانی باید خویشاوندش را به دست خود از بین ببرد. سرانجام اگر چه رأی ایشان به مرحلة اجرا درنیامد، ولی آن چنان مورد رضایت الهی قرار گرفت که آیات قرآن در تایید آن نازل گشت.