احوال ایشان قبل از اسلام

حضرت عمرس از شخصیت‌های معروف و برجستة قریش به شمار می‌رفت، در دوران جاهلیت، وظیفة سفارت را به عهده داشت. هرگاه قریش در جنگ یا در مواقع دیگر احتیاج به سفیری پیدا می‌کردند او را تعیین و اعزام می‌داشتند. ابوجهل سردار مکّه دایی ایشان بود.