غزوة خندق و خیبر

در غزوه خندق پاسداری ناحیه‌ای به عهدة ابوبکر صدّیقس بود و از آن جانب کسی نتوانست نفوذ کند. در غزوة خیبر روزی ابوبکر صدّیقس فرمانده لشکر تعیین و برای فتح قسمتی از قلعه اعزام گشت. اگرچه در آن روز فتح نصیب نشد، امّا تا حدّی ساز و برگ یهودی‌ها شکسته شد و سرانجام، قتح نهایی به دست حضرت علیس انجام یافت.