وقایع بعد از هجرت

بعد از هجرت، آن مصائب طاقت‌فرسا که هر لحظه و هر زمان در مکّه پیش می‌آمد، پایان یافته بود. امّا در مدینة منوّره نوع دیگری از خدمات به مسلمانان محوّل گردیده، امتحان جانبازی و جان‌نثاری به نحوی دیگر از آنان گرفته شد. به مسلمانان اجازة جهاد رسید و سلسلة غزوات برپا شد. برای رسول خداج نوزده غزوه رخ داد که نخستین آن، بدر و آخرین آن، تبوک بود. در تمام این غزوات، حضرت ابوبکر صدّیقس هم رکاب و همراه پیامبر اکرمج بودند. و خدمات شایسته‌ای انجام دادند. از آنجمله چند نمونه به عنوان مثال در زیر آورده می‌شود.