صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین جمعی از مهاجرین ستمدیده توسط مشرکین:

جمعی از مهاجرین ستمدیده توسط مشرکین: