صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ۶- جانشین پیامبر، حق تغییر حلال و حرام را...

عقیدة ۶- جانشین پیامبر، حق تغییر حلال و حرام را ندارد

از وظایف خلیفة رسول این نیست که در دین، حکم تازه‌ای صادر کند و اختیاری به تحلیل و تحریم (حلال و حرام‌کردن) ندارد، بلکه وظیفة او فقط این است که مردم را به قرآن و حدیث عامل گرداند و احکام شرع را به اجرا گذارده، امور انتظامی را برقرار سازد.