صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ۴- علّت برتری خلفای چهارگانه

عقیدة ۴- علّت برتری خلفای چهارگانه

افضلیت و برتری خلفای چهارگانه، به خاطر خلافت نیست و اگر به جای آنان کسان دیگری هم برای خلافت انتخاب می‌شدند، باز هم برتری آنان مسلّم بود.