صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ۳- منزلت و مقام مهاجرین

عقیدة ۳- منزلت و مقام مهاجرین

رتبه و مقام مهاجرین و انصار، در میان اصحاب کرام (رضوان الله علیهم أجمعین) از دیگران برتر است و از میان مهاجرین و انصار رتبة اهل حدیبیه و از تمام آنان، رتبه و منزلت اهل بدر و از میان اهل بدر، مقام خلفای چهارگانه راشدین، و از میان آنان، رتبة حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروقب بالاتر است.