صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ا- «صحابی» به چه کسی گفته می‌شود؟

عقیدة ا- «صحابی» به چه کسی گفته می‌شود؟

صحابی به کسی گفته می‌شود که پیامبر اکرمج را ملاقات نموده و بر وی ایمان آورده و با ایمان وفات نموده است. تعداد صحابة کرام در غزوه بدر، سیصدوچهارده نفر و در هنگام صلح حدیبیه یک‌هزاروپانصد و در زمان فتح مکّه، ده هزار و در غزوه حنین دوازده هزار و در حجة الوداع یعنی آخرین حج آنحضرتج چهل هزار و در غزوه تبوک هفتاد هزار و به هنگام وفات پیامبرج، یکصدوبیست چهار هزار نفر بوده‌اند. تعداد اصحابی که در کتب احادیث، از آنان روایات نقل شده، هفت هزار و پانصد نفر می‌باشد.

مهاجرین به آن گروه از اصحاب گفته می‌شود که وطن خود، مکة معظمه را به خاطر خدا و رسول او ترک گفتند. تعداد آنان یکصد و چهارده نفر بوده است. انصار به آن دسته از اصحاب گفته می‌شود که در مدینه منوره سکونت داشتند و آنحضرتج و مهاجرین را در شهر خود، جای داده و از هرگونه حمایت نسبت به آنان، دریغ نورزیدند.