آیا شیعه با ما مشترکات دینی دارند؟

س ۱۶۲– و در پایان، آیا خدا و پیامبر و امام ما و علمای شیعه یکی است؟

ج- امام شیعه نعمت الله جزائری این سؤال را اینگونه پاسخ داده است: «خدا و پیامبر و امام ما با خدا و پیامبر و امام آن‌ها یعنی (اهل سنّت) یکی نیست، خدای آن‌ها کسی است که محمّد پیامبرش بوده و جانشین پیامبرش ابوبکر است، ما نه آن پروردگار را قبول داریم و نه آن پیامبر، بلکه می گوییم: خدایی که جانشین پیامبرش ابوبکر است؛ خدای ما نیست و آن پیامبر هم پیامبر ما نیست» [۸۳۲].

[۸۳۲] الانوار النعمانیه ج ۲ / ۲٧۸ – ۲٧٩ .