ضربه کمر شکن

از عبدالله بن سنان روایت کرده‌اند که گفت: از ابو عبدالله شنیدم گفت: «خُمس فقط در مال غنیمت واجب است» [۸۱۴].

وسخن آخر در مورد دیدگاه علمای شیعه در رابطه با خُمس این است که آن‌ها این مسأله را از علمای مسیحی قرون وسطای اروپا برگرفته اند که پیروان کلیسا را ملزم کرده بودند یک دهم باج و مالیات خود را به کشیش ها بپردازند.

(ویلز مسیحی) می گوید: «کلیسا پیروان و رعیت را به پرداخت یک دهم سرمایه مجبور کرده بود، و این مبلغ را به عنوان حق خود طلب می کرد نه به عنوان کمک و همکاری» [۸۱۵].

[۸۱۴] من لا یحضره الفقیه ج/۱۳،وتهذیب الاحکام ج ۱/۳۸۴ والاستبصار ج ۲/۵۶، و وسائل الشیعه ج ۴/۳۳۸ . [۸۱۵] معالم تاریخ الانسانیه ج ۳/۸٩۵ .